Inštrukcije fizike v Ljubljani

  • profesor fizike – pedagog
  • več kot 15 let izkušenj
  • individualna razlaga

Če bi želite izboljšati svoje ocene pri fiziki, ne bi mogli biti na boljšem mestu. Inštrukcije fizike vodi profesor in pedagog Rok Strehovec, ki ima več kot 15 let izkušenj. Zagotovite si boljše ocene že danes. Pokličite 041 456 238 ali si rezervirajte svoj termin z obrazcem zdaj!

 • Individualno ali v skupini
 • Srednje šole, gimnazije
 • osnovna šola (8. in 9. razred)
 • visoke šole
 • sprotno učenje
 • priprave na pisne in ustne preizkuse znanja
 • priprave na popravne izpite
 • teorija in naloge

Srednje šole in gimnazije

 • Merske enote, računanje absolutne in relativne napake, pravilno zaokroževanje
 • Premo enakomerno in enakomerno pospešeno gibanje; prosti pad; grafi gibanja
 • Krivo gibanje: vodoravni met, kroženje, centripetalni pospešek
 • Sile:  Newtonovi zakoni, sile na klancu (dinamična in statična komponenta), navor
 • Sile pri kroženju, centripetalna sila, gibanje satelitov, Newtonov gravitacijski zakon, Keplerjevi zakoni
 • Gibalna količina, prožni in neprožni trki
 • Delo, energija (potencialna, kinetična, prožnostna) in moč; orodja
 • Toplota, notranja energija, kalorimetrija, fazni prehodi
 • Toplotno raztezanje, prevajanje toplote
 • Kinetična teorija plinov, plinska enačba, plinski zakoni,
 • Sevanje črnega telesa; toplotni stroji, hladilni stroj in toplotna črpalka
 • Nihanje, težno nihalo, vzmetno nihalo
 • Odmik, hitrost in  pospešek pri nedušenem in dušenem nihanju, resonančna krivulja
 • Valovanje, transverzalno in longitudinalno valovanje, stoječe valovanje (struna, zvok)
 • Interferenca, Dopplerjev pojav
 • Optika; konveksna in konkavna zrcala in leče – risanje slik!, lomni zakon, totalni odboj, uklon, odboj valovanja
 • Električni naboj, električno polje in sile; napetost, kondenzator, kapaciteta in vezava
 • Električni tok, Ohmov zakon; zaporedna in vzporedna vezava upornikov, specifični upor, notranji upor
 • Vezava in notranji upor ampermetra in voltmetra, električno delo in moč
 • Magnetno polje, neskončni vodnik, tuljava; magnetna sila na vodni in zanko, tuljavo
 • Gostota magnetnega polja, magnetna sila med vodnikoma
 • Magnetni pretok, Faradayev zakon magnetne indukcije, Lenzovo pravilo
 • Induktivnost tuljave, transformator, električni nihajni krog
 • Zgradba atoma, fotonska narava svetlobe, fotoefekt, izstopno delo
 • Jedrska energija, izotopi, vezavna energija, Einsteinova enačba
 • Emisijski in absorpcijski spekter, radioaktivni razpad, sevanje alfa, beta in gama

Visoke šole

 • ponavadi vsa ( poglavja SŠ na višjem nivoju
 • uporaba odvoda in integrala v fiziki

Osnovne šole

 • elektrika
 • delo in energija
 • vzgon
 • toplota
 • gibanje

Cenik

Priprave na maturo

E-učbeniki

Profesor na inštrukcijah fizike razlaga dijaku postopek reševanja nalog
Inštrukcije fizike dijak vadi pod vodstvom profesorja Roka Strehovca