Site Loader
Parmova 53 Ljubljana Bežigrad

Inštrukcije matematike v Ljubljani

  • profesor matematike – pedagog 
  • več kot 15 let izkušenj
  • individualna razlaga in vaje

Inštrukcije matematike vodi profesor Rok Strehovec, ki ima več kot 15 let izkušenj s poučevanjem. Zagovarja individualno razlago ter postopnost pri reševanju vaj. Najprej razloži snov na primerih, nato pokaže postopno reševanje konkretnih nalog in odgovori na vprašanja učencev, ki aktivno sledijo razlagi. Tu je zaradi individualnega dela usposobljen inštruktor v prednosti pred profesorjem v šoli. Sledi reševanje podobnih nalog, kjer učenec vadi postopke, profesor pa preverja razumevanje snovi in določa vaje glede na zahtevnost učnega načrta v šoli. Ob koncu ure da inštruktor natančna navodila za vaje, s katerimi učenec utrjuje in napreduje v razumevanju snovi in natančnosti izvajanja postopkov. 

Zagotovite si boljše znanje in ocene že danes. Pokličite zdaj 041 456 238 ali se naročite na inštrukcije. 

 • Individualno ali v skupini
 • Gimnazije, srednje šole in fakultete
 • sprotno učenje, priprave na pisne in ustne preizkuse znanja, popravne izpite
 • teorija in naloge

Najpogostejši komentar po inštrukcijah matematike je, da tu ure minejo (pre)hitro! Da bi dosegli rezultate, je potrebno na inštrukcijah včasih tudi spremeniti vzorce učenja. Ure potekajo na sproščen, neprisiljen način, ki omogoča najboljši izkoristek časa, namenjenega učenju. Pri matematiki potrebujejo učenci pozitivno okolje, v katerem lahko njihovo razumevanje in znanje zraste.

Gimnazije in srednje šole*

 • Naravna in cela števila
  • Računanje z izrazi
   • Kvadrat vsote in razlike
   • Razlika kvadratov in vsota kvadratov
   • Kub vsote in razlike
   • Vsota in razlika kubov
   • Viétovo pravilo
   • Razstavljanje štiričlenika
  • Deljivost
   • Praštevila in sestavljena števila
   • Pravila za deljivost
   • Osnovni izrek o deljenju
   • Največji skupni delitelj, najmanjši skupni večkratnik
   • Evklidov algoritem
 • Racionalna števila
  • operacije z ulomki
  • algebrski ulomki
  • decimalni zapis ulomkov
  • odstotki
  • sklepni račun
  • procentni račun
 • Množice in izjave
  • unija, presek in komplement
  • potenčna množica
  • kartezični produkt
  • Vennov diagram
  • konjunkcija, disjunkcija, negacija in implikacija
  • ekvivalentne izjave
 • Realna števila
  • kvadratni in kubični koren
  • intervali
  • absolutna vrednost
  • linearna enačba
  • obravnava enačb
  • sistemi enačb z dvema neznankama
  • sistemi enačb z tremi neznankami
  • linearne neenačbe
 • Koordinatni sistem
  • razdalja med točkama
  • ploščina trikotnika
 • Linearna funkcija
  • ničla in začetna vrednost
  • enačbe premic
   • eksplicitna
   • implicitna
   • odsekovna
  • presečišče premic
  • vzporedne in pravokotne premice
 • Geometrija v ravnini
  • središčni in obodni kot
  • podobni trikotniki
  • višinski izrek
  • Evklidov izrek
  • konstrukcija trikotnika
  • konstrukcija štirikotnikov (trapez, deltoid, paralelogram)
  • kotne funkcije
  • kosinusni izrek
  • sinusni izrek
 • Vektorji
  • seštevanje in odštevanje
  • množenje s skalarjem
  • skalarni produkt
  • baza ravnine, baza prostora
  • komplanarni (=koplanarni) vektorji
  • kolinearni vektorji
  • kot med vektorjema
  • ortonormirana baza
 • Potence in koreni
  • koreni poljubnih stopenj
  • potence z racionalnimi eksponenti
  • iracionalne enačbe
 • Funkcije
  • lastnosti funkcij
   • definicijsko območje in zaloga vrednosti
   • injektivnost, surjektivnost in bijektivnost
   • sodost, lihost
   • naraščanje in padanje
   • predznak
  • inverzna funkcija
  • potenčne funkcije
  • korenske funkcije
  • raztegi in premiki grafov
 • Kvadratna funkcija
  • splošna, temenska in razcepna (ničelna) oblika
  • kvadratna enačba in neenačba
  • Vietovi formuli
  • presečišča parabole in premice
 • Kompleksna števila
  • računanje s kompleksnimi števili
  • reševanje enačb v množici kompleksnih števil
 • Eksponentna funkcija in graf
  • raztegi in premiki grafa
  • eksponentne enačbe in neenačbe
 • Logaritemska funkcija in graf
  • računanje z logaritmi
  • raztegi in premiki grafa
  • logaritemske enačbe in neenačbe
  • antilogaritmiranje
  • prehod na novo osnovo logaritma
  • naravni in desetiški logaritem
 • Kotne funkcije in grafi
  • sinus, kosinus, tangens in kotangens
  • adicijski izreki
  • dvojni koti
  • polovični koti
  • faktorizacija
  • krožne funkcije
  • trigonometrične enačbe
 • Obseg in ploščina likov
 • Površina in prostornina teles (prizme, piramide, stožec, valj)
 • Polinomi
  • deljenje
  • Hornerjev algoritem
  • ničle in graf polinoma
 • Racionalna funkcija
  • poli, ničle in vodoravne (poševne) asimptote
  • graf
  • racionalne enačbe in neenačbe
 • Stožnice
  • krožnica, elipsa, hiperbola in parabola
  • presečišča stožnic
 • Zaporedja
  • naraščanje, padanje, monotonost
  • omejenost in konvergenca
  • limita zaporedja
  • aritmetično in geometrijsko zaporedje
  • neskončna geometrijska vrsta
  • obrestno obrestni račun
 • Limita funkcije
 • Odvod
 • Integral
 • Kombinatorika
  • permutacije in variacije
  • kombinacije
 • Verjetnostni račun

E-učbeniki so lahko pomoč inštrukcijam matematike. 

V četrtem letniku se začnejo tudi priprave na maturo za matematiko.

Oglejte si tudi cenik inštrukcij matematike. 

Inštrukcije matematike profesor razlaga dijaku
Inštrukcije matematike dijak rešuje primer